प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीउ विजन प्रयोगशाला

खजुरा, बाँके


बीउ विजन प्रमाणिकरण निर्देशिका , २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ संग सम्बन्धित


प्रदेश सरकार

बिउ बिजन प्रयोगशाला

लुम्बिनी प्रदेश ,खजुरा बाँके

खेत निरिक्षण सम्बन्धि पुर्व जानकारी फारम

बिउ उत्पादक कृषक समुह /सहकारी /कम्पनी /फार्मको नाम :
जिल्ला :
स्थानिय तहको नाम :
वडा न :
गाऊ /टोल :
सम्पर्क न :
जम्मा कृषक संख्या :
संस्थाको छाप :
Uploading...
फार्म को नक्शा र स्थान :
Uploading...
सम्पर्क व्यक्ति को दस्तखत :
Uploading...
सम्पर्क व्यक्ति :
नम्बर :
कृषकको नाम थर:
बालीको नाम :
जात :
बीउको श्रोत :
श्रोत बीउको स्तर :
श्रोत बीउको निशाको बिबरण :
खेतको संख्या (प्लट ब्लक ) :
जम्मा क्षेत्रफ़ल हे :
बिउ छरेको /रोपेको मिति :
अन्दाजी पाक्ने समय :
पृथकता दुरी :