Lumbini Province Government

Ministry of Agriculture and Land Management

Directorate of Agriculture Development

Seed Labrotary

Khajura, Banke

Latest News
Office head

दिपक सापकोटा

Deepak Sapkota

9858040234

Information & News
Title Published Date Download
मूल/श्रोत बीउ उत्पादनको अनुमती पत्रको लागि निवेदनको ढाँचा 2079-09-26
निजी तथा गैर सरकारी स्तरमा मूल बीउ उत्पादनको अनुमती पत्र लिन चाहिने आवश्यक कागजहरु 2079-09-26
कृषकहरुमा गहुँ खेति वारे अनुरोध । 2079-07-28
Publication
Title Published Date Download
बार्षिक कार्यक्रम २०७९/०८० 2079-05-27
वार्षिक कार्यक्रम आ.व.०७७/०७८(सेवा टेवा) 2078-03-04
वार्षिक कार्यक्रम आ.व.०७७/०७८ 2078-03-04
Information Officer

दिनेश प्रसाद भट्टराई

Dinesh Prasad Bhattarai

9858320099

Calendar